ߞߊ߲ߦߟߍߡߊ߲

 

>

kanjamadi.info

|

E-Mail kan..

|

 N'Ko_Calc

|

Kanté

|

FadafinSebeli

|

Beginning

|

N'Ko Famba

|

Jedekaran

 

>

kan yleman

|

Syllabaire

|

Kankan-cief

|

 Lerada

|

Mandenkan

|

Keyoro

|

Kurana

|

N'ko Triage

 

>

MALI -M.C.D.

|

N.S.D.T.A.

|

N'Ko Foobe

|

Donjuluma

|

la remiseOffi.

|

Kankan.

|

Dictionary

|

Wikipedia

العربية

     D
ߞߏ߲ | ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ| ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ | ߞߍ߲ߘߍߦߊ |ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ | ߕߏ߬ߟߏ߲ߞߍ | ߞߕߌߕߍ߮ | ߟߐ߲ߞߏ| ߡߟߋߞߎߦߊ | ߘߎߢߊ߫ | ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ| ߒߞߏ ߖߊ߯ߓߊ

 ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

ߌߓߙߊߤߌߡ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߙߊ߬ߡߐ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊߡߍ߫

Baba Mamadi Diane le

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ 

.ߖߊ߰ߣߍ߫

ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߓߊߓߊ ߖߊ߰ߣߍ߫

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bullet

ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ

Get N'ko Font

ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߘߊߦߟߍ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߞߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ߫ ߞߏߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߟߐߟߐ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߐߘߐ߲ ߛߌߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߓߎ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߌ ߓߊ߯ ߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߕߊ߯ ߦߙߐ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߛߎ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߬ ߌ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߞߊߟߌߦߊ߫ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯ ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇-߂߈/߂߀߁߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߏ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߦߙߐ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߛߌ߭ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟ ߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲߫ ߂ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߁߅߀ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬  ߢߊߝߐ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߢߊ߬ߟߌ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫.

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫

  • ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߕߌ߰ ߢߣߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

  • ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߏ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ߪ ߕߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߡߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߦߋ ߦߴߏ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߛߍ߰ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߘߐߝߢߐ߫ ߞߊ߬ ߛߍߥߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߟߊ߫،.. ߊ߯߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߕߌ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߞߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߛߓߍ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫.

ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߍ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ ߘߎߢߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߢߊߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߠߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߣߌ߲߬.

ߘߏߝߙߍߕߍ ߏ߬ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟ ߊߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߝߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߋ߬ߓߊߟߌߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߒߞߏ ߟߊߕߍ߬ߘߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߕߣߐ߬ ߛߐߘߐ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߂߀߀߉ ߞߊߙߏ߫ ߁߀߲/߂߂ ߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߝߢߐߘߊ߫߇ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ ߤߋ߫.. ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߘߌ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߸ ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߛߊ߫ ߕߐ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬߸ ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߫.

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߞߺߺߺߺߺߏ߲

ߘߊߡߌߣߊ

ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲

ߢߍߞߐߜߍ

ߏߝߌߛ ߞߊߙߊ߲

ߟߍߙߘߊ

ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ

ߘߐ߬ߝߐ ߘߝߐ߫

ߞߍߛߊ߲ߞߎߘߊ

ߡߊߞߟߌߟߌ

ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ

ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ

ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߅

ߞߝߊ߬ ߛߙߍߘߍ

ߞߊ߬ߝߊ ߡߊߞߟߌ

ߞߘߐߝߐߟߊ߲߁߉߀߆

ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߁

ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮

ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ

ߦߋߢߊ߫ ߞߎߘߊ

ߊߌߝߐߣߌ߲ߞߏ

ߞߝߊ߬ ߛߙߍߘߍ

ߞߝߊ߬ ߛߙߍߘߍ
ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ

ߘߐ߬ߛߙߋ

f

ߝ.ߓߎߓߞߊߙߌ߫

ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

h             B