k


     

 

   

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ:

ߌߟߋ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߲ ߝߍ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬

ߠߎ߬ ߘߐ߫:

 

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߞߏ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߌ߬ߦߊߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸  ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߵߌ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߊ߲

ߧߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.

   
   
   
   
   
 

 
   

   
 

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߘߎ߲ߓߎ

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߞߋߙߥߊߣߌ߲߫

ߛߎ߬ߞߎ ߁

ߛߎ߬ߞߎ ߂

ߞߊ߲ߕߍ߫

ߟߍߙߘߊ

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ 

ߥߐ߯ߘ ߞߊߙߊ߲

ߣߋߎߦߐߙߞ
 

:ߢߍߛߐ߲

Jac_24

ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ

Tontigi

 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264