ߒߞߏ

 

 ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

 ߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

Manden-ka

Kaaba-gbara

 

 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

N'Ko New-York

 
Mandenkalou

߃ ߂

߁

߆ ߅ ߄
Alu N' namen
Alifaatha
kurana-nko1
N"ko Kurana

Manden-ka

Kaaba-gbara

ߛߎ߬ߞߎ ߂
ߞߊ߲ߕߍ߲߫ 

 

ߒߠߋ ߡߎߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ߒ ߧߋ߫ ߒ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ߫.

     
 
   
 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߋߎߦߐߙߞ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬

ߡߎߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫.

 

 

 

 

ߕߐ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ

 

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߋ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߘߋ߲ߕߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߫߸ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߛߌ߮ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߏ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫.

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264