ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߝߟߍ

ߞߊ߲ߥߙߍߡߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬

ߖߊ߯ߓߡߊ ߜߊ߬ߙߊ

ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߛߌߟߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ.ߞߐߡ

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ

ق غشَزسِ

ظاَوشّْ

تسَةاَزسِ

طحاماّثىْ

حاَّزلّْ

 

 

ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬

ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

ߢߍߓߌߟߊ

ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

 

ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߡߍ߲߫

 

ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߍ

 

ߛ.ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߝߌߣߊߣߊ߲

ߛߓߊߣߊ߲

ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲

 

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߛ.ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬

ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߛ.ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߙߋߝߎ߫

 

ߛ.ߡߊߡߊߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ

 

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߝ߭ߊߟߊ߲ߕߌ߲߫

 

ߞߘߎ߬ߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ

 

ߡߊ߬ߟߌ ߛߎ߬ߟߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߃߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߄
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߃
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߂
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߂߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߆
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߁߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߄
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߃
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߂
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߀߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߆
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߅
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߉߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߄
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߃
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߂
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߈߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߆
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߅
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߄
ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߇߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߆߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߅߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߄߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߃߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߄

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߃

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߂

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߁

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߂߀

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߉

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߈

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߇

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߆

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߅

ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ߁߄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links
Send emails to nko@kanjamadi.com