teelen1

manden longna kuda

: ߛߟߊߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮

 

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ / ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮:

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߂߂߉߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߛߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߁ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ [ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߊߡߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ] ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ [ ߖߊ߰ߞߊ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ]،..

     ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߐ߮ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߀߅߇ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߘߎ߯ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ [ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ] ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏ߬ߙߏ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫.. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߏ߫.

     ߞߊ߬ߕߎ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ ߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߊߡߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߘߏ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫  ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߊ߲ߡߊߖߌ߯- ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߏ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߉߁ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲߫ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߕߊ߯ߡߊ ߓߟߏ߫،..

      ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ߫ ߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫  ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߞߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߊߦߌ߲ ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߇߂ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌ߫... ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߊ ߞߍߢߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߥߙߊߕߊߕߊ߫، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬،..

      ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߡߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߣߐ߲߯ ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߊ߰ ߝߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߞߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߟߊߕߍ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߜߍ ߛߓߍߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ [ ߒߞߏ ] ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߢߍ߲߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬، ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ..

 ----------------------------------

ߛߏ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: