teelen1 manden longna kuda

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮،.  ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ

    [ ߘߝߐ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ ]   ߞߐߜߍ : ߝߟߐ  -  ߝߌߟߊߣߊ߲  -  ߛߓߊߣߊ߲  -  ߟߊߓߊ߲

  [ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]   

ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫

ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫،..

 ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ߕߐ ߘߐ߫،..

    

[ ߋ ]

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߃߲: ߖߌߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )

(( ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߅߲ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߆߲: ߜߟߏ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߐ߲߰ ߘߐ )) 

 (( ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߐ ߢߊ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

 (( ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐ ߢߊ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

(( ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߘߌߦߊ ))

 (( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

(( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ))

(( ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

((ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ))

( ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ )

  (( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߄ ))

(( ߛߋ߲߬- ߘߐ߬- ߟߊ߬ߛߋ߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

(( ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߝߟߐ ߸ (( ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

ߝߌߟߊߣߊ߲: (( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߓߊߣߊ߲: ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ))

(( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߞߎ ))

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ، ߆߃߂߁ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ))

[ ߊ ]

 (( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߛߓߊߣߊ߲ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ  ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ  ))  

(( ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ )) 

((  ߛߐߟߌ، ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ، ߖߎ߬ߟߎ، ߘߐ߲ߘߐߟߌ ))

(( ߝߘߎ ߣߌ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߐ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫  ))

(( ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߏߙߏ߲ ))

(( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ))

(( ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ  ))

(( ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ))

(( ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ))

(( ߞߕߌ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ))

(( ߗߍ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥ߯ߕߌ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ))

(( ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ))

(( ߛߌ߰ߒߝߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߂߲: ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߊ߬ߙߊ ߦߌߡߟߊ߫ ߁߭ ߸ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ))

 (( ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ ) )

   

 ߸ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸  

ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߖߘߌ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߘߏ߲߯.

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲  ))

ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߬،

ߊ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߁ ߠߊߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߡߌߛߍ߲ ߂߁ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬، ߝߊ߲ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

ߋ) ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫ .

ߌ) ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߐ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߏߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߓߚߏ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߌ߱ ߘߌ߫ ߘߌߦߊ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߛߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲ ߕߙߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߌߖߎ߯ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߜߏߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐߣߌߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߓߍ߲߭ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߓߎ߲ߘߍ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߡߊߢߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߢߋߙߌߡߦߊ ߓߍ߯ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߝߣߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߊ߬ ߕߐߟߍ߯ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ))

ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߓߊߖߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߝߟߐ:

     ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߟߊ߲ߘߊ߬ ߞߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߕߊ߬، ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߝߋߎ߫. ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ .

ߝߌߟߊߣߊ߲:

     ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߛߊ߲߬ ߈ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߡߊߓߏߙߌ ߥ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߘߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߐ߲ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߤߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߟߊ߲ߘߊ ߏ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߛߊߙߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߬ߓߌߕߎ߱ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲ ߇ ߣߌ߫ ߞߙߏ߫ ߂߁ ߓߌ߬ߟߊ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߂߁ ߣߐ߭ ߘߐ߫ .

ߛߓߊߣߊ߲:

    ߏ߬ ߟߋ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߫، ߓߚߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߃ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߅߀߂߁ ߣߌ߫ ߅߃߂߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߀߃ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈ ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߛߊߙߌߦߊ  ߟߎ߬  ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߚߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߙߊ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ )، ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ( ߛߌ߬ߦߊ߯ߛߊ ) ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ( ߔߏ߬ߟߌ߬ߕߌߞ ) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߝߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ، ߤߊߟߌ߫ ߊ߰ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߞߘߊߡߴߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߞߏ ߏ- ߞߏ߬ ߘߌߡߊ߲ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲ ߘߌߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߲ߡߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߍ߬ߟߍ߲ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߠߴߊ߬ ߣߝߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲ ߊ߬ ߕߙߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊߞߘߐߘߌߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߍߡߊ߬، ߓߚߏ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߊߖߊߝߏ߫ ߓߚߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߎߣߊ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߣߐ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߥߊ߭ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߐ߲ߞߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߘߚߎ߫، ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߙߊ߬ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߖߡߊ ߦߙߌߞߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߎߓߊ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߣߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߁-߁ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߞߘߊߡߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߭ ߕߋ߬ ߟߎ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߤߊߞߍ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬ ߛߊߙߌߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߜߏߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߬ ߸  ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ ߝߙߍߡߊ߫ ߓߊߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߛߎߡߊߏߙߏߣߍ߲ ߞߊ߲ ߘߌߡߊ߲) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߓߍ߯ ߞߢߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߖߐ߲، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߌߡߊ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߝߊ߰ߡߎ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߬ߣߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ( ߞߐ߲ߝߋߙߊ߲ߛ  ߞߊ߬ߣߌ߲ ) .

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ))

   ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߓߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬. ߓߊ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲ ߡߊ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊߓߏߟߏ߲ ߀߂߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߀߅߁ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߀߂߁ ߓߐ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߀߅߁ ߘߌ߫، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲، ߞߊ߬ߕߎ߲ ߸ ߛߓߍߟߌߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߓߊ߲ ߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߀߂ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߙߎ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ . ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ ߓߍ߯ ߘߙߎ߬ߛߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߞߵߏ߬ ߞߎ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߊ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ ߘߐ߫، ߓߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߢߊ߬ߝߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߢߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬، ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߞߊ߲ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߓߏߟߏߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ .

ߋ) ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߂߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫ . ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߢߡߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߢߡߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߝߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߘߊ߲ ߞߐߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߈߁߁ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߓߟߌ߫ ߡߊ߯ߙߌ ߛߐ߲߬ ߘߊ߬ . ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߣߌ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߦߊ߫ ߣߌ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߟߊ߬ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߊߓߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߐ߰ߓߐ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ، ߤߊߟߌ߬ ߒߠߋ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߒߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߞߵشَ‌ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߗߍߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ، ߒߠߋ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߒ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߢߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߊ ߟߐ߲߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ .

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߙߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߸ ߊ߲ ߛߋߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߘߊ߲ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬ :

(( ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ))

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߟߐ) ߥߟߊ߫ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߟߐ ) :

    ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߜߏߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ( ߝߋ߲ ߞߏ، ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߊߦߋߓߊߟߌߦߊ) ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߕߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߕߊ߫ ߓߍ߫ ߌ ߛߎ߲ ߓߍ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߟߏ߯ߟߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : (( ߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍ ߘߐ߫، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲ߠߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߒߡߊ ߘߐ߫، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߐߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߐ߲ߞߏ ߜߍߘߐߕߊ ߘߐ߫.))

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲):

   ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߏ߬ ߝߋ߲- ߋ-ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴ ߌ ߘߐߖߊ߬ ߟߋ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߕߐ ߟߵ ߌ߬ ߕߦߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߛߊ߬ߣߌ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߡߞߊߣߌ߲ . ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߞߊߣߌ߲ߓߊ߮ ߏ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߘߵ ߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫.

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ) :

 ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߬ ߅ ߣߌ߲߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߖߌߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߢߐ߲߯ ߖߌߖߎ߯ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ ߣߌ߫ ߞߝߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߡߊ߬ߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߣߊ߲ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߝߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߖߌ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߛߍ߬ ߡߙߎ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߓߟߏߟߊߡߌߘߊ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲ ) :

    ߞߏ߫ ߛߏ߲߭ ߘߍ߬ߒߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߟߊߡߌߘߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߏ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߁ ߠߋ߫ ߡߊ߬ .

 ( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߅߲ ):

    ߞߏ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߛߊ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߘߊߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴ ߏ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߲߭ ߓߟߏߟߊߡߌߘߟߊ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߆߲ ) :

    ߞߏ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߛߌߘߌ߲ ߸ ߏ߬ ߕߊ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߴߏ߬ ߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵ ߊ߬ ߘߣߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߋ߲ ߕߌߢߍ߫ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߢߍ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߉߲ ) :

   ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߠߊߡߙߊ߬ߕߊ ߛߌߘߌ߲ ߘߊ߫ (ߛߊߣߌ߲، ߓߌߦߊ߲، ߝߊ߰ߣߌ߲، ߡߎ߬ߙߊ߲) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߣߊߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߘߐ߫،

ߣߴߊ߬ ߕߌ߰ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎߘߋ ߘߌ߫ ، ߛߎߘߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߍ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲  ߈߲ ) :

    ߣߌ߫ ߛߎߘߋ ߕߌ߱ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߛߏ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߉߲ ) :

   ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎߘߋ ߘߊߥߎ߲ ߛߏ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏ߲߬ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߜߏߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߀߁߲ ) :

    ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߕߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߛߣߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߌ߮ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߫ ߛߣߍ߬ ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߕߏ߯ ߘߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲  ߁߁߲ ) :

    ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߣߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߞߕߌ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߂߁߲ ) :

   ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߐ߲߮ ߖߌߖߎ߮ ߡߊߕߊ߲ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߯ ߓߊ߲ ߢߊߡߍ߲ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߃߁߲ ) :

    ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߕߌ߱ ߢߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߋߎ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߄߁߲ ) :

   ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߓߌߘߌ߲ߕߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߣߐߣߐ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߌߦߊ߲ ߓߊ߯ ߘߋ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߊ ߟߋ߬ ߄߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߌߘߌ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߋ߲߫ ߃߲ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߌ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߣߐ߬ ߛߎ߰ ߜߘߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߎ߰ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߣߴߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ ߄ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲، ߣߌ߫ ߛߋߦߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߊ߫ ߂ ، ߣߌ߫ ߂߁ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߛߓߊ߬. ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߊߡߙߊ߬ߕߊ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߘߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊ ߘߐ߫ .

( ߛߐߟߌ، ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ، ߖߎ߬ߟߎ، ߘߐ߲ߘߐߟߌ )

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߅߁߲ ) :

    ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴ ߌ ߛߐ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߐ߫ ߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߛߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ . ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲ߘߏ߬ ߛߏ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߢߐ߲߯ ߛߏ߫ ߸ ߛߏ߲߭ ߓߘߊ ߥߴ ߌ ߗߍ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߆߁߲ ):

     ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬  ߓߊ߯ߙߊ ߞߴ ߌ ߢߍ߫ ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ، ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : (( ߞߵ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒߕߋߙߌ߫ ߓߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߒߕߋߙߌ߫ ߓߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߥߘߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬)) .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߇߁߲ ) :

     ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ ߞߍ߫ ߟߴ ߌ ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊߘߌߦߟߊ߫ ߛߐ߲߬، ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ (( ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߣߐߘߐߘߌ ߟߋ߬ ߓߏ߬ ߕߌߡߊ߲߫ ))

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߈߁߲ ):

    ߞߏ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߘߋ߬، ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߉߁߲ ) :

     ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߟߊߒߣߦߊ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߓߟߏߡߊ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ .

    (( ߒߞߏ ߘߐ߫ )): ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ߞߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߡߊߣߊ߬ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߛߕߊ ߡߊ߫ ߸ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߖߏ߬ ߘߊߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮  ߕߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬. ߥߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߘߊߛߎ ߟߊ߫ .

ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫. ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߕߍ߫، ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߣߛߌ ߣߌ߫ ߣߛߌ߬ ߓߌߘߌ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߊ߬ ߝߊߟߌ . 

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߀߂߲ ) :

     ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߣߐ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߙߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߓߊ߲ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߛߊ߬ߙߊ ߕߊߟߊ߲ߒߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߁߂߲ ) : ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߰ ߓߌߦߊ߲ ߝߊ߰ ߘߊ ߸ ߏ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߦߴߊ߬                  ߕߌ߱ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߵ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫، ߓߊ ߤߊߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߰ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߂߂߲ ) :

    ߞߏ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߖߟߎ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߫ ߡߊ߬ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߃߂߲ ) :

    ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߜߍߟߍ߲ ߤߌߣߊߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߗߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߖߟߎ߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߟߎ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߜߏ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߜߏߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߛߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊߙߌ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊߙߌ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߒߕߊ߫ ߘߐ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߄߂߲ ):

    ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߕߋߘߋ߫ .

( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߅߂߲ ):

     ߞߏ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߙߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫ .

߆߂߲- ߞߏ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ ߡߊ߬ .

߇߂߲- ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߞߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߏߣߊ߫، ߛߌ߲ߞߊ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߘߐ߫، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߋ߲ ߕߌ߮ ߘߊߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߡߐ߮ ߕߍߣߊ߬ ߢߊ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߬، ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߝߋ߲ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊ߬، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߡߍ߲ ߢߍ߫، ߓߊ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫-ߏ-ߞߏ߫ ߢߍ߫ .

߈߂߲- ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߟߊߡߙߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߛߎ߰ ߜߘߍ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߕߊ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߟߋ߬ ߓߌߦߊ߲ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߵߊ߬ ߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߭ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߋ߲ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߴߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߓߟߏ߫، ߓߊ ߊ߬ ߣߌ߭ ߡߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߃ / ߁߭ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫. ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߜߍ ߕߴߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߏߘߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߛߐߍ߫ .

(( ߝߘߎ ߣߌ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ))

߉߂߲- ߛߊ߲ߏ߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߡߊߓߍ߲߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߛߌ߬ ߕߊ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߣߛߌ߬ ߃ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߣߛߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߝߊ ߕߊ ߘߌ߫، ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߣߊ ߕߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ .

߀߃߲- ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߓߍߣߐ߯ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߝߘߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߞߐ߱ ߟߎ߬ ، ߞߣߵߏ߬ ߝߋ߲ ߣߌ߭ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߛߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ .

߁߃߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ ߗߍ߬ߡߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫  ߝߘߎ߫ ߣߛߌ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߓߎ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߝߘߎߝߋ߲ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ߣߛߌ߬ ߃ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߘߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏߓߐ߲ߒߣߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲ ߘߋ߬، ߣߌ߫ ߝߘߎ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߊ߲ߝߟߏ ߓߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ .

߂߃߲- ߞߏ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߣߌ߬ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߱ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߘߐ߫، ߣߛߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߰ ߄ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ ߄ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߊ߰ ߂ ߣߌ߫ ߓߊ߬ ߂ . 

߃߃߲- ߞߏ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߌߦߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߰ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

߄߃߲- ߞߏ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߥ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߥߊߛߏ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߘߊ߰ߙߊ߬ߞߙߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋ߲ߞߏߒߕߋߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߢߐ߯ߛߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߊ߫ .

߅߃߲- ߞߏ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߝߊ߲ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߋ߬، ߞߏ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߢߐ߫ ߡߊߟߐ ߢߍ߫ߝ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߤߙߐߞߍ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߘߎߝߋ߲ ߖߟߎ߬ ߡߊ߬ߕߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ .

߆߃߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߢߐߗߍ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߢߐ߫ ߡߊߟߐ߫ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ߖߌ߲ߓߊ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߭ ߓߊ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߡߊ߬ ߸ ߛߴߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߞߘߐ߫ ߸ ߝߘߎ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߞߢߐ ߘߌߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߟߎ ߞߣߐ߫.

߇߃߲- ߣߌ߫ ߘߓߍ߬ߘߐ߬ߜߊߛߌ ߣߊ߬ ߘߊ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߦߍ߬ߦߊ ߸ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫، ߣߌ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍ߭ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߘߓߌ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎߞߍ ߕߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߚߏ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߘߓߍ߬ ߘߐ߬ ߟߊߟߌ ߕߊ߫ ߕߍ߫، ߣߌ߫ ߦߟߌߘߐߜߊߛߌ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߦߟߌߕߍ߯ ߖߏߣߊ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫، ߡߏ߬ߛߏ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߣߊߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߟߌ߬ߦߋ߬ߓߊߟߌߦߊ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

߈߃߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߴ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߞߢߐ߫ ߡߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߣߐ߯ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߐ߬ߣߍ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߞߊߕߌ߫، ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ ߘߋ߲ ߠߊߡߐ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߡߛߏ߬ ߗߍ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߝߊ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ .

߉߃߲- ߞߏ߫ ߝߘߎ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߢߐ ߞߎߘߊ ߞߐߡߐ߯ߦߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߢߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲ߞߐ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߘߋ߲ ߝߊ ߣߌ߫ ߛߋ߲ ߣߊ ߖߎ߬ߛߎ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߐ߬ߦߐ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߝߘߎ ߞߐߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߎ ߣߊ߯ߝߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ .

߀߄߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߎ ߕߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߏ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߤߊ، ߓߚߏ߫ ߓߏ߲ߣߊߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߏ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߐ߲߫ ߝߘߎ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߙߐ߫ ߡߛߏ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߘߊ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: (( ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߐߒߢߍ߫ ߤߙߐ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߫ ߟߐ߲ ߠߋ߬ )).

߁߄߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎ ߦߋ߫ ߛߊ߬، ߞߴߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߝߘߎ߫ ߜߏ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߛߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲، ߞߏ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߘߎߛߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߞߍ߫ ߥߊ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߝߘߎߛߊ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߎ߲߬ߣߊ߲ߜߏ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߖߎ߯ ߖߊߡߙߎ ߟߋ߬ ߝߘߎߛߊ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫

߂߄߲- ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߘߐ߬ ߢߊߙߌߢߊߙߌ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߘߐߜߏߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߘߐ߬ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߓߊ ߡߏ߬ߛߏ ߝߌ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߴߏ߬ ߛߐ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߛߐ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߞߟߍ߬ ، ߓߊߏ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߘߎߛߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߗߍ߬ ߛߌ߫ ߞߴߏ߬ ߝߘߎ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߤߊߟߴߊ߬ ߣߎ߲ߜߟߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ .

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߐ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ))

߃߄߲- ߝߟߐ ߸ ߕߐ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߘߎ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߢߍ߫ ، ߤߊߟߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ߯ ߜߙߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߕߊ ߥߏ߬ߙߏ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬، ߞߣߵ ߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߝߘߎ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ ߕߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߐ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߋߎ߫، ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߰ ߘߌߦߊ ߛߍߣߍ߲߬ ߌ ߦߴ ߌ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬، ߓߚߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߗߍ߭ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ .

߄߄߲- ߝߌߟߊߣߊ߲ ߸ ߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߞߊߣߊ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߴ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߞߊ߲߬، ߘߋ߲ߞߍ ߝߣߊ ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߂ ߞߊ߲߬ ߛߏ߰ߟߏ߲ ߘߋ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߓߘߐ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߍߣߍߎ߲߫ ، ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߬ ߡߊ߬ ߘߏߦߌ߲، ߞߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߓߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߝߘߎ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߌߞߘߐ߫ . ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߝߐߍ߲ ߞߵ ߊ߬ ߕߏ߫ ߣߛߌ߬ ߃ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߞߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߞߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߞߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߸ ߝߘߎ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ . ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߘߐߣߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߓߘߊ ߛߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߛߏ߬ ߞߏ߫ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߛߏ߬ ߞߏ߬ ߜߟߍߦߊ ߓߘߴߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߟߎ߬ ߟߊߝߋߝߋ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߊ ߡߛߏ߬ ߞߏ߫ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ، ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ߤߊߟߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߕߋ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߓߐߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߋ߬، ߝߏߦߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߞߏ߫ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߛߏ߬ ߞߏ߫ ߘߐߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߌ߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߲ ߠߊ ߝߘߎ߫ ߞߏ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߖߊߕߐߦߊ ߢߊ .

߅߄߲- ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߬ ߖߏߣߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬،  ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߝߙߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ ߟߏߞߌߣߍ߲ ߕߎ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵ ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߯ ߝߘߍ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ ߞߌߛߍ ߛߝߊ߫ ߃ ߥߟߊ߫ ߄ ߟߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߝߍߚߍ߫ ، ߞߵ ߊ߬ ߗߋ߲߬ߧߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߟߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ . ߓߊߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߓߍ ߞߘߎ߫ ߃ ߛߌ߰ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߜߟߏ߬ ߖߟߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߓߙߐߣߍ߲ ߢߌߡߊ ߕߌߛߊߞߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߟߍ߲߬ߓߍ߲߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊߓߊ߲ ߛߘߌ߬ ߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ߟߍ߲߬ߓߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊߛߊ߬ߓߊ ߞߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߵ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߘߐ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߵ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫، ߓߊߛߓߊ߬ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲ ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊߣߍ߲ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߐ߯ ߛߍߣߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߎ߬ ، ߕߎ߬ߟߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߜߏ߬ ߟߏ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲ ߊ߰  ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߲߬ߓߋ  ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߣߎ߲ ߕߎ߬، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߘߐ߫ ، ߥ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߘߋ߲ߡߛߏ ߕߎ߬ ߢߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߛߘߌ ߘߐ߫ ߗߋ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߢߌߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߎ߬، ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߎ߬ ߦߏ߫ ߖߊ߬ߓߊ. ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߬ ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߟߍ߲߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߘߎ ߟߐ߮ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߊߟߌߓߊ ߞߣߐ߫ ߇ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߞߊߓߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߝߊ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߊߟߊ߫، ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߗߍ߬ ߢߍ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߰ ߞߣߐ߫ ߇ ߏ߬ ߞߙߊ ߡߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߝߋ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߢߍ߫ ، ߞߙߊߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߐ߫ ߂ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߘߏ ߦߴߊ߬ ߞߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߕߍߡߊ߬، ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ߫ ߓߍ߲߭ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߞߘߚߎ߫، ߛߌߛߍ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߝߊ߲߭ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߘߏ߲߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߞߙߊ ߢߊ ߏ߬ ߓߟߎߞߊ߭ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߝߘߎߛߊ ߛߌߦߊߦߊ ߟߊ߫ ߞߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌߘߊ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߙߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߞߵ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߊߟߌߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߏ߬ߙߏ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߆ ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫  ߝߐ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߊ߫ ߘߝߊ߫ ߕߊ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߸ ߝߋ߲- ߋ-ߝߋ߲ ߡߴߊ߬ ߖߊ߲߬ ߝߟߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߥߟߊ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߊ߫ ߘߝߊ߫ ߥߙߏ߬ ߕߊ߲߫ ߕߊ߲ ߠߊ߫، ߞߏ߫ ߓߊ ߤߊߟߌ ߝߋ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߖߊ߲߬ ߠߊ߬ ߸ ߝߋ߲ ߡߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߘߊ߲ߦߊ ߘߝߊ ߖߊ߲߬، ߝߘߎ߬ ߥߙߏ ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ ߕߊ߲ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߝߘߎ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ ߕߊ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߛߊ߲ߓߊ ߟߊߛߋ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߘߏ߲߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߐ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߕߊ߰ߝߋ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߐߣߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ ߕߐ߫ ߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߦߊ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߰ߝߋ ߛߘߌ߬ ߓߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߓߊ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߵߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫، ߓߊ ߊ߬ ߜߍߘߐߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߘߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߘߌ߫ ، ߕߊ߰ߝߋ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߦߊ ߓߊ߯ ߛߘߌ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲ ߞߴߏ߬ ߓߘߊ ߝߘߎ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߝߘߎߣߍ߲ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߦߊ߬ ، ߓߚߏ߫ ߓߊ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ، ߌ ߓߴߊ߬ ߡߍ߲ ߛߍߣߍ߲ ߞߏ߫ ( ߒ ߡߊ߫ ߒ ߕߎ߬ ߒ ߡߊ߫ ߒ ߓߦߊ߬) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߝߘߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߝߟߐ߫. ߏ߬ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߫ ߞߐ߯ ߡߎߣߎ߲߬ .

߆߄߲- ߛߓߊߣߊ߲߸ ߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߸ ߞߊ߲ߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߝߛߍߝߛߍ߫ ، ߘߋ߲ߞߍߣߍ߲  ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ߬ ߕߏߟߏ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫، ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏߟߊ߫، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߕߐ߲߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ߱ ߖߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߘߊ ߢߣߊߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߋߙߋ߲ ߞߋߟߋ߲ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߬ ߓߏ߲ ߁ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߖߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߋߙߋ߲ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߁ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߢߣߊߜߍ߮ ߥߎ߬ߘߞߊ߬ߥߎߘߞߊ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߓߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߡߌߙߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ .

߇߄߲-  (( ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߏߙߏ߲))

    ߒߞߏ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߊ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ) ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ (ߤߙߐ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊ߫ (ߡߊ) ߣߌ߫ ( ߡߦߊ) ߝߐ ߓߟߏߞߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ( ߤߙߐ) ߣߌ߫ (ߤߙߐߦߊ) ߕߊ߬ ߗߊߥߎ߫ . ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߌߢߍ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߅߃߂߁ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߖߐ߲߬ߦߊ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߡߦߊ ߘߌ߫) . ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲ߞߋߟߋ߲ ߟߊߖߊߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، (ߤߙߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߘߌ߫، ߣߵ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߵ ߊ߬ ߛߌ߰ ߛߟߊ߬ߦߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߏߞߟߏ ߟߊ߫ ߸   ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߖߊߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߐ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߤߙߐߦߊ ߟߊ߫ ߸  ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߥߓߊ߬ߞߏ߬ ߞߍ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߍ߫ ߸ ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߊߘߍ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ، ߓߚߏ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߤߙߐߦߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߤߊߟߌ߬ ߛߏ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߞߏߕߐ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߯ ߄ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ ߸  ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ߫ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߖߡߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߕߐ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߘߌ߫، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߵ ߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߤߙߐ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫ .

ߞߎߡߊ ߘߊߞߎ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߓߍ߯ ߤߙߐߦߊ߫ ߓߌ߬ ߸  ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߓߟߏߞߊ߬ ߝߋߎ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߐ߬ߣߍ߲ ߡߊߓߐ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߒߠߋ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߦߌߟߊ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߤߙߐ߬ߦߊ ߕߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߦߴߏ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߵ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߙߏ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߊ߬ ߕߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߛߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߖߟߎ߬ ߘߐߦߙߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߓߟߏߡߐ߮ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߡߐ߱ ߘߌ߫، ߓߌߦߊ߲ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߘߐ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߕߐ߲ .

 ߈߄߲- ߞߏ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߐ߰ߦߊ߬ ߡߌߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߮ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫-ߛߎ߫-ߘߏ߲߬-ߛߎ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲ ߓߌ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊ߯ ߖߎ߬ߞߘߎ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߕߟߋ ߖߌ߰ߕߐ߰ߟߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߕߋ߲ ߟߊ߫ ߸  ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߏ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߕߐ߭ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߣߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߥߎߙߊ߲ߖߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫، ߡߐ߰ ߞߌߛߍ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߐ߲ߞߐ ߘߐ߫ .

߉߄߲- ߞߏ߫ ߕߦߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߅ ߞߴߊ߬ ߡߊ߯ߙߌ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߐ߯ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ ߂ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߟߎߕߌ߮ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߞߏ߫ ߟߐ߯ߣߍ߲߫ ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߂ ߏ߬ ߓߊߟߏ ߦߴߊߟߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ، ߞߏ߫ ߖߐ߲߭ ߓߊ߯ ߣߊ߲ߝߟߏ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߐ߯ߣߍ߲  ߕߟߋ߬ ߂ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎ߲ ߓߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫  ߓߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߖߐ߲߬ߞߐߙߌߢߐ) ߖߐ߲߬ߞߍ߬ ߢߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߐ߲߬ ߞߌߛߍ ߟߎ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߯ߣߍ߲  ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߖߐ߲߭ ߛߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߐ߲߭ ߕߊ߫ ߖߐ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߖߐ߲߬ߡߊߢߐ߬ߙߐ ߘߌ߫ ߛߊ߫ .

߀߅߲- ߞߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߬ ߡߛߏ߬ ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߕߊ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߛߏ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߣߐ߫ ߟߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲ .

߁߅߲- ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ ߛߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߋ߲ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߚߏ߫ ߊ߬ ߥߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߓߍ߯ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫، ߤߊߟߴߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߓߚߏ߫ ߖߐ߲߬ ߕߍ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ (( ߖߐ߲߬ ߞߍ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߘߋ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ ߕߍ߫ )) ߡߐ߰ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴ ߌ ߟߊ߫ ߥߟߏߛߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߴ ߌ ߘߋ߲ ߡߛߏ ߝߍ߬ ߊ߬ ߗߍ߬ ߓߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߣߊ߬ ߘߋ߲߫ ߘߐ߮ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߗߍ߬ ߓߘߊ ߢߊ ߡߍ߲ .

߂߅߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߐ߲߬ ߛߊ߲ߕߐ ߥߟߴߊ߬ ߖߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߞߎߣߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߡߐ߰ ߓߘߊߡߐ߮ ߞߎߣߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߦߊ߬ ߡߐ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߌ߫ ߞߎߣߊߦߴ ߌ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߓߊߙߌ߲߫ ߞߎߣߊ߲ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲ ߞߎߣߊ߲ ߣߌ߫ ߓߍߣߐ߯ ߞߎߣߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߓߘߊߡߐ߯ ߞߎߣߊ߲ ߤߙߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ ߞߊ߯ߙߌ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲-ߘߏߣߍ߲ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ .

߃߅߲- ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߛߋ߫ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ . ߖߐ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߛߏߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ .

(( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ))

߄߅߲- ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߘߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ، ߓߊ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߓߊߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߣߴߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߓߍ߬ߡߊ ߞߐ߫، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ : (( ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ))  ߞߏ߬ߣߌ߲߬   ߐ߲߬ߤߐ߲ ߸ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߣߝߊ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߡߐ߰ ߝߋ߲ ߟߐ߮ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߸ ߡߐ߰ߦߊ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߛߋߕߐ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߘߌ߫؟ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߓߊߟߏ߫ ߞߎ߲ ߞߍߣߍ߲ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ؟

ttom: -߈">ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߓߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߘߐߖߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߓߍ߬ߡߊ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵ ߊ߲ ߕߋߟߋ߲ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߌ߬ߢߍ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߖߊߝߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߥߏ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߲ ߛߐ߲߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߖߊߝߏ߫ ߒ߬ ߢߣߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߢߣߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߊ߰ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ .

߅߅߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߎ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߜߊ߭ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߏߕߌ߮ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߖߐ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߊ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߡߐ߰ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߝߘߎ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߛߍߞߘߎ߫ .

߆߅߲- ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߸ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ ߞߍ߫ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߤߊߟߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߕߍ߫ ߛߴߏ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߣߍ߬ ߕߌ߮ ߢߊ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ .

߇߅߲- ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߎ߬ߛߎ ߟߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߝߊ߲ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߗߋ ߘߐߘߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߞߊ߬ ߛߊ߲ߛߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ ߛߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߡߊ߬ߗߋ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߖߍ߬ߝߙߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ،

ߞߊ߬ ߖߍ߬ߝߙߍ ߛߎ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫: (( ߝߟߏ߬ߟߏ߬ߓߐ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߞߊ߲ߛߊ߲ߓߐ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߟߌ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߞߘߐߛߊߟߌ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߞߊ߬ߟߌ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߓߌ߲ߓߐ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߝߊߣߌ߲ ߘߐ߲ ߖߍ߬ߝߙߍ ، ߢߐ߬ ߜߊߛߌ ߖߍ߬ߝߙߍ )) ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߖߍ߬ߝߙߍ ߟߊߘߊ߲ ، ߞߊ߬ ߖߍ߬ߝߙߍ ߓߍ߯ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ . ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ: ߖߍ߬ߝߙߍ ߦߋ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߝߘߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ ߞߌߛߍ ߛߝߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ߞߣߐ߬ ߖߟߏ߫ ߗߋ߲߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮  ߕߍߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߐ߯ ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߘߌߦߊ߫ .

߈߅߲- ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߴߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊߞߣߐ ߠߎ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߓߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߙߌ߫ ߘߎߟߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߎ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߦߙߌ߫ ߘߎߟߋ߲ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߝߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ .

߉߅߲- ߞߏ߫ ߕߐ߲ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߎ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߥߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߎ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߥ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߛߊ߲ ߘߐ߬ߟߐ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߌߟߊ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߣߍ߬ ߞߣߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߗߋߞߍߓߊߟߌ߫ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌ߫ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߌ߲߬ߝߊ߲߬ ߕߐ߲ߘߐ߫ ߣߎ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߓߏ߲ߛߊ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߌ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߘߋ߲ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߠߊ߫ ߛߎߓߊ߯ ߘߓߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ߓߏ߲߬ߛߊ߲ ߠߊ߫  ߝߏ߯ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߣߍ߬ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߥߘߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߣߐ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߜߏ߬ߟߏ ߥߎߙߊ߫ ߜߍߢߍ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏߜߋ ߣߌ߫ ߜߐ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߝߐߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߥߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߞߐ߯ߓߊߟߌ ߡߙߍ߬ߛߍ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߛߐߢߐ߲ߕߐ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߤߊߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߓߏ߲߬ߛߊ߲ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ،  ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߝߎ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊߣߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߐ߯ߡߊ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߣߎ߲ߘߐߞߐ߲ߞߐ߲ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߥߟߐ ߘߏ߫ ߟߐ߲ ߝߎ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߊ߬ ߡߐ߰ ߕߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߭ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ .

߀߆߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߕߊ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊߞߐߣߐ߲ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߬ ߏ߬ ߢߊߓߐߟߊ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߘߊ߲ߕߍ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

     (( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ߫)) ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߕߟߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ ߇ . ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

߁߭- ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߁ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߛߌ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ .

߂߲- ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߂ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍ߬ߓߦߊ߬ ߓߌߟߊߞߙߏ ߣߌ߫ ߓߙߊ ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫  .

߃߲- ߓߙߊߡߊߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߂ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫

߄߲- ߓߙߊ ߕߌ߮ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߂ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߃ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߘߎ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ .

߅߲- ߓߙߊߕߌ߮ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊߞߐߣߐ߲ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߃ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߃ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫  

߆߲- ߓߙߊߕߌ߮ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߃ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߄ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߌߛߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߓߙߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊߕߌ߫ .

߇߲- ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ : ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߄ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߄ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߎ߯ߛߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߘߊ߲ߕߍ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߞߐߘߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߥ߯ߕߌ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߓߘߊ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߡߐ߰ߓߦߊ߬ ߞߎߡߊ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߢߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߠߡߊ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߓߊ ߦߋ ߟߋ߬ ، ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߡߌߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߋ߯ ߸ ߡߐ߰ ߦߴ ߌ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߟߴ ߌ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ ߜߘߋ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߢߍ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ ߜߘߋ߬ߓߊ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߵߏ߬ ߢߣߊ߫ ߘߋ߬ .

߁߆߲- ߞߏ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߟߊߞߌߛߍߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߖߐ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߓߘߊ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߢߐ߯ߛߐ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߫ ߠߋ ߕߘߋ߫ .

߂߆߲- ߞߏ߫ ߛߣߍ߬ ߘߎ߰ ߞߏ ߓߏ߲ ߟߐ߫ ߘߎ߯ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߎ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߦߴߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߓߍ߯ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߣߊ߬ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬  ߓߊߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߘߐߙߐ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ ߦߙߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߛߐ߲ߞߐ ߘߊߥߎ߲ ߞߎ߲߬-ߎ-ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߓߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߘߊߡߊ߲ߕߊ߫ ߣߊ߲ߜߊ߲ ߕߐ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߏ߲ ߟߐߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߲ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߡߊ߬ ߛߏߕߌ߮ ߢߣߊ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߲߬ ߖߎ߯ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߜߊ߲ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߬ߟߋ ߕߴߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߛߣߍ߬ ، ߬ߟߋ ߕߴߊ߬ ߟߐ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߟߐ߬ ، ߡߐ߰ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ .

(( ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

߃߆߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߒ߬ ߘߊ ߛߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߏ߬ ߕߐ߲ ߕߌߢߍߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߕߏ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ، ߓߚߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߡߌߘߊ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߡߐ߱ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߣߌ߫ ߖߏ߬ ߛߐ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߙߋ߬ ߖߊ߲ߛߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߤߌ߲ߤߊ߲ߤߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߙߌߞߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߎߦߌ߯. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߚߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߠߴ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߢߐ߲߮ ߛߐ߲߭ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߊ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߢߌ߲߬ ߟߊߞߎߘߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߕߎ߲ߣߌ߲ ، ߓߚߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߝߏߦߌ ߞߐ߫، ߊ߲ ߢߴߊ߲ ߘߊ ߡߊ߰ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫  ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߸ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߸ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ .

߄߆߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߣߌ ߘߐߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߖߐߞߎ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫ ، ߕߐ߲ ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߰ߒ߬ߕߊ߲ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲ߒ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ :

߁߭- ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߦߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߞߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߛߘߊߞߊ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߞߴߏ߬ ߝߐ߫ ߸ ߕߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߢߊ ߞߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߣߌ ߞߊ߲߬ .    

߂߲- ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߝߎ߬ߙߋ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬: ߛߎ߭ ߓߊ߯ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸  ߊ߬ ߛߐߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߖߊ߲ߛߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߱ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߛߐ߫ ߤߊߟߌ ߡߐ߱ ߖߊ߲ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߥߟߴߊ߬ ߝߍ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߕߌ߱ ߝߊ߰ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߏ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߋ ߟߊ߫ ߜߋߙߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߭ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߞߵ߬ߟߋ ߛߐ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߊ ߝߙߊ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߝߊߥߎ߲߫ ، ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߜߊ߬ߛߌ߬ߕߐ ߦߴ ߌ ߛߌ߬ߓߏ߬ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ .

߃߲- ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߏ߬ ߛߐ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߓߏߟߌ߫ ߛߐߕߊ ߝߋ߲ -ߋ-ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߥߎߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ -ߍ- ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߛߎ߭ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߢߣߊߡߊ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋߝߎߋ߫  ߡߐ߰ߣߎ߲߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߐ߲߬ߓߟߍ ߣߌ߫ ߣߌߡߙߌ ߣߌ߫ ߖߓߊ߬ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߕߐ߫ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߕߐ ߛߎ߯- ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߏ߭ ߏ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߡߍߚߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߌ߱ ߝߊ߰ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߡߍ߲ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߖߏ߭ ߟߊߘߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߰ ߔߌߘߏ߫. ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߞߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߚߎ߫ ߞߘߚߎ߫ . 

ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫