teelen1

manden longna kuda

ߛߟߊߕߌ߯/...ߒ.ߢ.ߦ.ߘ.߸ ߒ.ߟ.ߦ.߸ ߒ.ߛ.ߢ.ߘ.߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߸ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ߓߊ

ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߟߐ ߘߐ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟

endelon-( Sibiti ), Taraba tele 13 / 2010 na.

ߌ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ.

ߌ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߒ.ߦ.ߘ.

ߌ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬  ߒ.ߢ.ߦ.ߘ.

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߰ ߘ]߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߕߎߡߊ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߊߥߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߍ߭߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߐ߲ ߕߐ߮ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫

ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߕߐ߲߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߏ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ [ߒ.ߟ.ߦ.]ߦߋ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߞߍߢߊ ߞߐ߫ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߟߊ߬ߡ߮ ߦߙߌߥߊߟߌ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߘߐߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߙߌߥߊ  ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߐ߲߬ߤߐ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߘߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ [ߒ.ߢ.ߦ.ߘ.] ߦߋ߫ ߞߎߡߦ] ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߦߙߌߥߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߸ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߏ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߜߏߦߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

ߞߏ ߝߐߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ...

ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬

ߒߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ

ߊ߲ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߐ߮ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߞߍ߫߸ ߒ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌߖߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊߣߐ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ߤߎ߫.. ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߓߐ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߝߍ߬߸ ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߭ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߞߏ߫: ߞߏ ߝߐߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߥߓߊ߬ߞߏ߬ߞߍ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߢߊߣߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߛߐߍ ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߗߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߥߟߏ߬ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ ߘߋ߲߫ )ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫(߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߢߐ߲߮ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߗߍ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߝߋ߲߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߍ߲߬ ߝߋ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߢߊ߬ߝߐ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߡߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߕߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐߛߌߟߊ߫߫ ߡߊ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߝߘߏ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߦߙߌߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߓߍ߯߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߣߍ߬ߣߍ߬ ߞߏ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߘߌߦߊ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߘߢߊ߬ ߞߎߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߊ߫ߡߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߣߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߦߏ߫ ߒߞߏ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߒ߬ߓߟߏ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߟ ߓߊ ߡߐ߰ ߗߌ߬ߦߊ-ߗߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߡߐ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߟߐ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߎߥߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߊ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߴߊ߬ ߘߊ߬... ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߒߠߋ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟ ߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߰ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߝߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬߸...  ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫.

ߌ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ [ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ]

ߌ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ [ ߡ.ߦ. ]ߊ

 

ߌ ߞߊ߲߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ [ߒߢ.ߦ.ߘ.]ߊ

ߊ    ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߖߎ߬ߕߍ߮ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߞߘߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߍ߭، ߒ߬ߓߊ߬ߕߐ߲ ߕߐ߮ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߍߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫

ߊ   ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߕߐ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߢߍ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߏ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ [ ߡ.ߦ. ] ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߵ߬ߟߋ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߞߍߢߊ ߞߐ߫، ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ : ߟߊ߬ߡߊ߰ ߦߙߌߥߊߟߌ߫ ߞߊߡߊ߬، ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߘߐߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߙߌߥߊ ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߘߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬، ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ߓߊ ߞߢߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫  ߠߴߏ߬ ߘߐ߫؟ 

ߊ   ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ [ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ.]  ߮ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ، ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߣߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߊߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߜߏߦߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

..،ߞߏ ߝߐߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ

ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬

ߒߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ

ߊ  ߊ     ߊ߲ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌߖߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊߣߐ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ߤߎ߲߫ .. ߌ ߞߏ߫ ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ؟ ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߝߐߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߥߓߊ߬ ߞߏ߬ ߞߍ ߣߐ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߢߊߣߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߦߌ߬ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߛߐߍ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߥߟߏ߬ߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫

    ߊ    ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ [ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : - ߞߏ߫ ߞߊ߬ߖߊ ߘߋ߲߫ -ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ] ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߗߊ߲ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߢߐ߲߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߗߍ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߟߐߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߍ߲߬ ߝߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߢߊ߬ߝߐ߬ ߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫ ߊ    ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߕߎߣߎ߲ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐߛߌߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߝߘߎߏ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߦߊ ߝߊ߲ߞߊߘߏ߲߬، ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߣߍ߬ߣߍ߬ ߞߏ ߣߴߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ 

  ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ ߞߎߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߣߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߦߏ߫ ߒߞߏ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߓߟߏ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬، ߓߊ ߡߐ߰ ߗߌ߬ߦߊ-ߏ-ߗߌ߬ߦߊ߬ ߸ ߞߏߏ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߡߐ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߎߥߊ ߡߍ߲ ߢߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊߛߴߊ߬ ߞߐ߫ ߸߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߴߊ߬ ߘߊ߲߬،.. ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߒߠߋ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߐߣߍ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߝߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬،.. .      ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ .

[: ߒ ߢ.ߦ.ߘ. ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫  *]

ߊ     ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߇߈߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߏ߫ ߦߋߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ ߘߊߡߌ߬ߣߴߏ߬ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߕߐ ߓߟߏߡߊߜߍ߲߫ ߊ߬ ߖߐ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߦߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߙߌ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߎ߲ ߘߊ ߟߊ߫، ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫  ߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߫ ߝߍ߬ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫، ߕߊ߯ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߢߊ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߇߈߉߁ ߞߊߙߏ߫ ߁߁ߣߊ߲ ߠߊ߫ .. ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߝߊ߲ߞߊߘߏ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲߬.

ߊ     ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߟߋ߬ ߘߍ߭ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߕߐ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߋ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬، ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߞߏ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߐ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌߖߊ߭ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫،.. ߏ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߊ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߐ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߫ ߞߓߊ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߠߋ߬، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߐ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߍ߫، ߏ߰ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߌߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߜߢߘߍ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߝߊ߲ߓߊ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߐ߬ߓߌ߬ߞߐ߬ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߓߊ߬ ߘߌ߫، ߕߐ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߍ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߋߞߎ߫ ߕߎߙߋ߫ ߕߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߡߊߞߟߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߓߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߬ߟߋߌ߬ ߕߐ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߰ ߝߐ߰ߓߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ-ߞߊߙߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߝߐ߰ߓߍ .

[: ߡ.ߦ. ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫  *]

ߊ    ߓߍ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߛߏ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߤߊߙߎ߫ ߖߋߟߌߓߊ، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߓߐߟߐ߲، ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߘߎ ߓߊ߲ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߞߐߞߘߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫،.. ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߞߟߊߓߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߞߏ ߖߊ߬ߛߋߛߌ߰ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߈߈߉߁ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ ߘߍ߬ߘߊ، ߞߵ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߞߍ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߘߴߏ߬ ߢߊ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߤߣߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ ߛߓߍ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍߟߌ ߘߊߓߊߟ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬،  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ [ ߡ.ߠ. ] ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊߓߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ،..

ߊ     ߝߏ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߬ߟߋ߬ ߕߐ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘ߸߫ ߟߊߛߌ߰ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߬ߟߋ߬ ߕߐ߲ ߘߝߐ߬ ߟߞߊߟߌߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐߝߐ ߌߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߟߍ߲߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߰ ߥߊ߫ ߘߏߝߊ߯ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ ߒߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߸  ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ [ ߞߍߞߎߘߊ ] ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߦߊ߲߬ ߘߌ߯ ߕߋ ߞߘߐ߫ 

 

 ߞߍߙߍ߲ߘߍߡߊ ߣߌ߲߬  ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߰ ߕߊ߯ ߌ ߟߊߟߐ߬ ߦߋ߲߬،  ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߊ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߡߊ߬،.. ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ، ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߛߌ߭ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߓߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߐ߬ ߒߞߏ ߢߍ߫، ߞߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߏ߲ߓߏ߲ߞߘߐ ߟߎ߬ ߖߎߓߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߝߎߥߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߬ߝߎߥߊ߫، ߣߌ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߆߃߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߫ ߀߅߁ ߟߊߘߊ߲߫، ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߲-ߊ-ߛߊ߲߬  ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߣߐ߫، ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߢߌߡߊ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫

[ : ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫  *]

[: ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫  *]

ߊ    ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߉߉߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߜߘߌߛߌ߰ ߒߞߏ ߘߟߊߝߊ߯ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊߝߊ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߘߌ ߞߊߡߊ߬، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߞߊߙߏ߫ ߝߌߟߡߊ߫ ߝߐ߯ߓߍ ߝߙߍߕߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : ߦߋߟߋ߲، ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߘߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߏ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߓߍ߯ ߣߌߗߋ߫ ߘߏ߲߯ ...ߊ

  ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲߫ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߣߌ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊߊ߬ߟߎ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߰ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߙߌߓߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫} ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍߟߌ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߰ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߒߝߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌ، ߞߟߊߓߎߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߊ߲߭ ߠߴߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߲ߞߎ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲

[* ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ : ]

ߊ     ߒߞߏ ߕߐ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߜߙߊ߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߸، ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߸ ߏ ߛߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߂߈߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߓߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߊ߬ ߝߍ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߖߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬، ߃߈߉߳ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߎߞߊ߬ߙߌ߫ ߛߥߊ߬ߣߍ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߊ߲ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߖߍ߬ߝߙߍ ߕߊ߬ ߟߊ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߊ߲ߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߒߞߏ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߬  ߡߍ߲ ߝߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊߟߌߥߊ߫ ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊ߲ߛߌ߬ߛߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߡߊ߬ ߖߌߣߍߞߊ، ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬،.. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߘߊߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞ߸߬ ߒߞߏ ߞߏߘߌߦߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߖߘߌߥߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߰ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬-ߏ-ߝߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߝߊ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߅߉߉߁ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߒߞߏߦߊ ߘߌ߫ ߂߉߉߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߛߓߍߟߊ߲ߒߕߊ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߖߐ߬ߖߎ߮ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߕߟߋߔߓߊ߰ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߣߴߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߣߴߊ߬ ߟߋ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߕߊߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߸ ߓߊߏ߬ ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߶ ߏ߬ ߓߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߜߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫،، ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߝߍ߬ ߝߏ߫ ߤߒߞߏ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߖߐ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߊߔ ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߐ߫، ߊ߲ ߘߏ߬߳ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߞߏ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫،.. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߟߊߘߏ߲߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ ߡߙߌߘߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ...ߊ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫