teelen1

a

Lera lu Sonko

:ߞߊ߬ߙߊ߲ߜߍ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

Hatte!!

ߤߊߕߍ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߜߍ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫ ߀߅ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߛߌ߬ߕߊߙߌ߫  ߄߂ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲ߧߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߐ߯ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: ( ߞߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ) ߓߊ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߓߍߛߎ!߳ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬

ߞߐߜߍ߫ ߀߂

ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߈߂ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ( ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ) ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߡߐ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫، ߞߐߜߍ߫ ߀߄

ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߂߃ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ( ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ) ߞߝߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߡߐ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫، ߞߐߜߍ߫ ߂߅

ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߀߂ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

ߊߊߊߊ

ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊߊ߲߬ ߞߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߄߃ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߇߂ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߝߊߦߌߘ߸߫

 

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ( ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ) ߞߝߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߡߐ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫، ߞߐߜߍ߫ ߆߁

ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߇߁ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߡߍ߫ "ߜ߲߭ߓߌߞߊ" ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߛߎߥߌ߯ߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫

ߊߊߊߊ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: