k


     

 

   

 ߡߍ߲ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߟߎ߬

ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬

ߖߌ߬ߦߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߞߍ߲ߘߍ ߦߋ߫

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ.

   
ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߁  
ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂  
   
 

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߇

 
 

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߈

 
 

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߉

 

 

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߃߀

 
 

 

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߆

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߅

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߄

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߃

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߂߂

 

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߘߎ߲ߓߎ

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߞߋߙߥߊߣߌ߲߫

ߛߎ߬ߞߎ ߁

ߛߎ߬ߞߎ ߂

ߞߊ߲ߕߍ߫

ߟߍߙߘߊ

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ 

ߥߐ߯ߘ ߞߊߙߊ߲

ߣߋߎߦߐߙߞ
 

:ߢߍߛߐ߲

Jac_24

ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ

Tontigi

 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264