teelen1

 

 

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

   
 

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫،

ߊ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߠߊ߬ ߓߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߏ߬ ߟߋ : ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ 

 
     
     
     
 
     

 

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: