teelen1

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߢߍ߫

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮

:ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߝߐ߬ߣߍ߲߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫

 

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߘߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߞߘߐ߬ߓߊߟߌ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫   : ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߕߐ߫  

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: