teelen1

Clik: Contacts !!


ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ 

ߊ߬ ߣߴߌ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߕߍ߰ߕߍ߰ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߍ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ( ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ )ߊ

ߥߟߊ߫ ( ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ )ߊߊ

   ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬    ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫    ߞߊ߬ ߒߞߏ    ߛߓߍߛߋ߲ ߕߊ߬

ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬:

 

   ( ߁ )   

ߛߋ߫ ߟߍߙߘߊ ߝߍ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߘߐ߬ ߛߓߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ( ߠߎ߬ ) ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌ  ߡߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫.  ߌ ߣߌ߫ ߡߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫؟ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߕߐߘߐ߲߫:ߊ

    ( ߂ )   

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߢߎߡߍߙߍ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌߦߋ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߘߌ߫. ߥߊ߬ߟߊ ߕߐߘߐ߲߫

 

 

ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲..ߊ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ߞߊ߲، ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ، ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߝߐ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߎߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߡߙߌߟߓߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߌ ߦߴߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߛߊ߲.ߊ

   

ߛߓߍߛߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߖߎ߬ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߌ ߡߊߕߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߫,.. ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߵߌ ߢߣߊߕߊ߬ ߸ ߞߏ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߞߊߣߵߌ ߘߊ߲߬.ߊ

 

 

 

 

 

ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ ߲߫ߞ ߕߟߋ߬ߓߊ߰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫:ߊ

 

. ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ ( ߔߊ߲ߕߌߦߐߡ ) ߘߎ߰ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߛߘߍ߫ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ-߫

߁

.ߊ( ߥߌ߲ߘߏ ) ߦߋ߫ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߸  ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ ߈߉ ߘߎ߰ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߈߉ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ( ߛߌߛߌߕߍߕ = ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߌ߫-

߂

.ߊ( ߏߝߌߛ ) ߦߋ߫ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ ߈߉ ߘߎ߰ߟߊ߫، ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߝߏ߫ ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ (ߥߌ߲ߘߏ߫ ߛߌߛߌߕߍߡ ߊߙߊߓߎ ) ߟߋ߬ ߝߍ.

߃

. ߥߌ߲ߘߏߛߎ ߀߀߀߂ ߣߌ߫ ߏߝߛߌ߫ ߀߀߀߂ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߌߛߌߕߍߡߎ߲ ߞߏ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ߓߊ ߦߋ߫.ߊ-

߄

ߥߌ߲ߘߏߛߎ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߛߌߛߌߕߍߡߎ߲߫ ߝߘߍߟߋ߲ ߠߋ߬ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߕߘߋ߫.ߊ

߅

ߌ ߓߊ߯ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߏ߬ ߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߕߐߘߐ߲߫.ߊ

߆

-

ߌ ߦߋ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߢߍߛߐ߲ ߦߋߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߞߘߐ߫ ߦߊ߲߬

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: